Poučení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webové prezentace www.k-serviscz.cz Jan Kortus, se sídlem na adrese Manželů Starých 1472, 250 92 Šestajovice, IČO: 69419949, zapsaném v živnostenském rejstříku (dále jen „Provozovatel“), při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Zpracování osobních údajů klientů

 1. Provozovatel jakožto správce zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu uvedeném v poptávkovém formuláři vyplněném klientem na www.k-serviscz.cz, a to pro účely poskytování informací o vlastnostech a podmínkách poskytování služeb na webu prezentovaných. Osobní údaje klienta jsou v tomto případě zpracovávány po dobu trvání účelu, k nimž je udělován, nejdéle však do jeho odvolání ze strany klienta, nesvědčí-li poté Provozovateli již žádný z jiných titulů pro jejich další zpracovávání.
 2. Provozovatel jakožto správce dále zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu jméno, příjmení, titul (je-li sdělen), sídlo, kontaktní údaje (e-mail, telefon, příp. doručovací adresa) pro účely vypracování návrhů smluv, jejich uzavření a plnění. Zákonným důvodem pro uvedené zpracování je nezbytnost pro plnění smlouvy uzavřené s klientem a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Osobní údaje zákazníka jsou v tomto případě zpracovávány minimálně po dobu trvání veškerých záruk ze smlouvy a lhůt, po které je nebo může být Provozovatel povinnen prokazovat splnění svých povinností v souvislosti s výkonem nabízených služeb.
 3. Provozovatel bude Vaše osobní údaje předávat smluvním zpracovatelům zajišťujícím pro Provozovatele provoz webové prezentace. Těmi jsou Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra). Společnost nebude Vaše osobní údaje předávat mimo EU.
 4. Klienti mají právo požadovat od Provozovatele přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 5. Poskytování osobních údajů klientů Provozovateli je zcela dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů zákazníka nebude Provozovatel moci poskytovat zákazníkovi informace, v souvislosti s jejichž poskytováním je udělován souhlas, resp. uzavřít se zákazníkem předmětnou smlouvu.

Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

 1. Provozovatel jakožto správce při své činnosti zpracovává mj. osobní údaje obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů.
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Provozovatele (tj. plnění smlouvy s obchodním partnerem), vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva kontaktní osoby.
 3. Provozovatel při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých obchodních partnerů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.). Společnost nepředává tyto osobní údaje mimo EU.
 4. Osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob jsou Provozovatelem uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu k Provozovateli a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).
 5. Obchodní partneři a jejich kontaktní osoby mají právo požadovat od Provozovatele přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Poskytování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob ke zpracování Provozovateli není povinné, nicméně v případě jejich neposkytnutí nebude moci být s obchodním partnerem uzavřena smlouva či nebude možné ji řádně plnit.
 7. Provozovatel získává osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů od těchto obchodních partnerů.

Práva subjektů údajů
Kterýkoli subjekt údajů, jehož osobní údaje Provozovatel zpracovává, má následující práva:

 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k nim přístup, jakož i k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jež jsou uvedeny v této směrnici;
 2. právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;
 3. právo žádat po Provozovateli za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svých osobních údajů a úplné ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;
 4. právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR (zejm. pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování);
 5. právo vznést námitku proti zpracování, je-li Provozovatelem odůvodňováno nezbytností pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jimiž je pověřena, nebo nezbytností pro účely jejích oprávněných zájmů;
 6. právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 7. právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze strany Provozovatele ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud se zpracování provádí automatizovaně;
 8. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním;
 9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V záležitostech ochrany osobních údajů je možno kontaktovat Provozovatele písemně na adrese jeho sídla, popřípadě e-mailem na adrese info@k-serviscz.cz