K-SERVIS - Koordinátor BOZP, plán BOZP, BOZP - bezpečnost práce

Kontakty

Praha a Střední Čechy

Infolinka:   +420 604 350 994
Email:        info@k-serviscz.cz

Koordinátor BOZP

Určování koordinátora BOZP a zpracovávání plánu BOZP na staveništích

Již od ledna 2007 platí zákon č.309/2006 Sb. , kterým do našeho právního řádu byly zapracovány požadavky evropské směrnice, která nově ukládá při stavbách povinnosti v oblasti bezpečnosti práce investorům (zadavatelům) staveb. O jaké povinnosti se jedná?

První povinností u vybraných staveb (stavby trvající více než 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu) je již v době projektování určit koordinátora BOZP pro přípravu, který pro projektanta zpracuje „Plán BOZP na staveništi“. Ten je pak součástí projektové dokumentace. Pro realizaci pak investor (zadavatel) stavby určuje koordinátora BOZP na staveništi pro realizaci (může být totožný s koordinátorem pro přípravu), který pak na vlastní stavbě dbá a dohlíží nad dodržováním bezpečnostních požadavků.

Druhou povinností zadavatele stavby je pak zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby. Oznámení investor zasílá 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se, podobně jako stavební povolení, vyvěšuje na viditelném místě u vstupu na stavbu.

Třetí povinností zadavatele stavby je, aby i u staveb či rekonstrukcí menšího rozsahu, kde se provádějí práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví (např. práce v ochranném pásmu energetických vedení, práce ve výšce nad 10 m, práce spojené s osazováním těžkých betonových, ocelových dílců atd., práce ve výkopech hlubších než 5 m) zajistil zpracování plánu BOZP na staveništi.

Povinnosti zadavatele (investora) jsou prakticky nepřenosné a jejich nedodržením se zadavatelé (investoři ) vystavují nebezpečí uložení pokuty ve výši až 1.000.000,- Kč. Protože poznatky za rok platnosti ukázaly, že zákon není dodržován a je obcházen, jeden z celostátních úkolů, které bude Státní úřad inspekce práce plnit, je úkol zaměřený právě na kontrolu dodržování tohoto zákona ze strany investorů staveb.
zdroj: BOZP info.cz

 

 

Působnost společnosti K-SERVIS - pobočka PRAHA a pobočka MOST


Servis v následujících třech dílčích směrech Koordinátor BOZP na staveništi, Služby BOZP a Služby PO vám naše společnost nabízí prostřednictvím týmů odborných techniků působících na pobočce PRAHA, ze které obsluhujeme zákazníky především z Prahy a Středních Čech a na pobočce MOST, kde zajišťujeme servis pro zákazníky v celém Ústeckém kraji (Most, Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Chomutov, Louny atd.).

 

 

Koordinátor BOZP na staveništi

Zřízení této pozice nařizuje zadavatelům staveb (investorům) zákon 309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Stavby, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou specifikovány ve výše zmiňovaném zákoně.

Společnost K-SERVIS vám zajistí splnění této nové povinnosti a starosti formou outsourcingu profesionálních koordinátorů BOZP a to jak v přípravné, tak v realizační etapě stavby.

Často kladené otázky

Kdo je koordinátor BOZP - bezpečnosti práce?
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba (odborně způsobilá osoba), jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci.

Proč koordinátor BOZP?
K zajištění minimalizace pracovních úrazů na stavbách. Zahraniční praxe jednoznačně dokazuje, že přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. V zemích Evropské unie takto došlo ke snížení smrtelných pracovních úrazů o více než 25 %. Zákon 309/2006 Sb. vychází z evropské legislativy.

Kdo všechno může koordinovat stavbu v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci?
Pouze odborně způsobilá osoba podle zákona 309/2006 Sb.
Žádný jiný dozor stavby, či zadavatel (investor) sám, nemůže dozorovat stavbu v oblasti bezpečnosti práce  pokud nemá zkoušky odborné způsobilosti.
 
Koho může pověřit zadavatel koordinátorem BOZP?
Zadavatel může pověřit koordinátorem bezpečnosti práce fyzickou nebo právnickou osobu na základě smluvního vztahu, nebo může určit koordinátorem BOZP svého odborně způsobilého zaměstnance, aby jednal v jeho zastoupení.
 
Kdo je povinen zajistit koordinátora BOZP?
Podle požadavku zákona 309/2006 Sb. zadavatel (investor) stavby.

Jak je zadavatel stavby informován o počtu zhotovitelů na jeho stavbě?
Zadavatel stavby by měl trvat ve vlastním zájmu na uvedení do smlouvy s generálním dodavatelem stavby, zda na stavbě budou působit pouze zaměstnanci generálního dodavatele stavby a nebo zda budou některé práce zajištěny subdodavatelsky a je v tom případě nutné, zajistit koordinátora BOZP.
 
Kdy působí koordinátor BOZP?
Koordinátor bezpečnosti práce provádí stanovené činnosti ve fázi přípravy i realizace stavby.
Spolupracuje s projektantem, generálním dodavatelem, subdodavateli a investorem.
Pro fázi přípravy a fázi realizace staveb může být zesmluvněn vždy jiný odborně způsobilý koordinátor BOZP.


Jak pracuje koordinátor BOZP?
Koordinátor bezpečnosti práce se podílí na přípravné i realizační fázi staveb.


Přípravná fáze staveb

• Podílí se na přípravě projektové dokumentace staveb z hlediska zapracování všech nezbytných požadavků BOZP.
• Poskytuje odbornou podporu objednatele při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, konzultace z oblasti BOZP
• Připravuje dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.:

1. Oznámení o zahájení stavebních prací – zpracování a zaslání
2. Plán BOZP – zpracování a vedení
3. Přehled rizik – zpracování
4. Registr právních předpisů BOZP - zpracování


Realizační fáze staveb

I. Spolupráce s managementem

• Zajišťuje odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.
• Aktivně se účastní porad vedení stavby, kontrolních dnů, zadavatele a management stavby průběžně seznamuje s výsledky své činnosti.
• Koordinuje spolupráci mezi dvěma a více zhotoviteli, provádějícími činnosti na staveništi současně nebo v těsné návaznosti, s cílem chránit bezpečnost a zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům, vzniku nemocí z povolání a vzniku ekologických havárií.

II. Kontrolní činnost
• Zajišťuje průběžnou kontrolu postupů prací v úzké součinnosti se specialisty objednatele.
• Kontroluje, zda jsou stavební práce prováděny podle realizační dokumentace, v souladu s platnými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Prokazatelně upozorňuje příslušné odpovědné osoby (mistr, stavbyvedoucí, odpovědný pracovník dodavatele) na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP a požaduje sjednání nápravy.
• Průběžně informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
• Kontroluje realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů.

III. Preventivní opatření
• Navrhuje technická a organizační opatření vhodná z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, avšak respektující šetrný přístup k životnímu prostředí.
• Sleduje, aby opatření byla v souladu s právními předpisy a hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem a byla ekonomicky přijatelná.
• Ověřuje zabezpečení ostrahy a zařízení staveniště včetně kontroly vstupu a vjezdu s cílem zamezit vstup na stavbu nepovolaným osobám.
• Identifikuje nebezpečí a vyhodnocuje rizika, které se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout.

IV. Dokumentace
• Zápisy z kontrolních dní koordinátora BOZP se záznamy o rozsahu kontrolní činnosti, o výsledcích kontrol, zjištěných závadách včetně průkazné fotodokumentace, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem.
• Plán BOZP a jeho průběžná aktualizace tohoto dokumentu po celou dobu realizace stavby.

 

Další informace získáte v sekci nabídka služeb K-SERVIS - koordinátor BOZP.